بررسی تاثیر ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بر افت تحصیلی دانش آموزان

مطالب دیگر:
📂تحلیل گفتمان📂تحلیل محیطی بررسی فرصتها و تهدیدها📂تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی📂تحليل صنعت خودروي ايران📂تحليل يك طرح جديد امضارمز📂تخمین نیروی عضلات در هنگام حرکت بر پایه مدل📂تداوم خشكسالي در استان هرمزگان📂تدوین استراتژی شرکت فنرسازی خاور📂تدوین سند توسعه فوتبال کشور📂ترانسفورماتورهای قدرت📂ترجمه کمیته آموزش فدراسیون WTF چارت برنامه آموزش داوری📂ترسیمهای هندسی در عالم اسلامی📂ترومای قفسه سینه📂ترويج الگوي مصرف در رسانه📂تسعير ارز و استاندارد حسابداري شماره📂تصمیم گیری در مسائل مالی ادغام، تحصيل و سرمايه گذاري مشترك📂تصمیم گیری در مسائل مالی📂تصمیمات استراتژیک نامنظم📂تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع📂تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده از افزودگی زمانی📂تعادل اب و الکترولیت📂تعادل وروش مطالعه پایه سوم📂تعارض اصلی مهدی خانجانی📂تعمیر و نصب و نگهداری ماشین ها📂تعمیر و نگهداری ترک ساختمان
فرمت فایل: word تعداد صفحات: 74 چکیده تحقیق بیان مسئله فصل اول تعریف موضوع تحقیق ضرورت تحقیق فایده تحقیق اهداف کلی و ویژه تحقیق محدودیت های تحقیق تعریف واژه ها و اصطلاحات شرایط و عوامل اقتصادی الف فقرو محدودیت اقتصادی ب نامناسب بودن مکان زندگی ج نامن|خرید آنلاین فایل|اِکس ایی|30018133|xen
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تاثیر ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بر افت تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 74چکیده تحقیقبیان مسئلهفصل اولتعریف موضوع تحقیقضرورت تحقیقفایده تحقیقاهداف کلی و ویژه تحقیقمحدودیت های تحقیقتعریف واژه ها و اصطلاحاتشرایط و عوامل اقتصادیالف فقرو محدودیت اقتصادیب نامناسب بودن مکان زندگیج نامناسب بودن امکانات بهداشتید کارکردن کودکان2 شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعیالف فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورشب تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومیج نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها3 شرایط عواملی خانوادگی4 محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشیتحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیقروش تحقیقجامعه آمارینمونه آماریشیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزانتحلیل یافته های دانش آموزان

مقدمه:شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.چکیده تحقیق :علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی استاهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلیدر رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.1 اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.2 اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.3 اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.4 اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله :همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.